tuyển thợ cắt giấy quận tân phú 2023 mới nhất

Bạn đánh giá:  / 15
DỡHay 

cần tuyển gấp Thợ cắt giấy thành phẩm sau in

may cat giay

 

- Có khả năng làm việc độc lập -

Tâm huyết với nghề, gắn bó dài lâu

Làm việc giờ 8 tiếng hành chánh , 8 giờ đến 12 giờ , 1 giờ đến 5 giờ

làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

thưởng lễ lương tháng 13

tăng lương 1.5

kính nghiệm 1 năm ( hoặc biết vỗ giấy chưa kinh nghiệm )

cho người cần tìm việc thợ cắt giấy ngành in

Quyền lợi hưởng Làm việc trong

mội trường năng động thân thiện 

Việc làm ổn định 

Lãnh lương theo tháng ngày 5 tây , giữa tháng có ứng lương 20 tây -

Thưởng theo thành tích 

Thưởng tết theo quy định hiện hành

Hồ sơ sinh việc :

- giấy chứng minh thư

- đơn xin việc

- hồ khẩu thường trú , hoặc kt3

Công ty In ấn bao bì Ánh Sao vàng

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp qua

điện thoại Minh hùng : 0988888611

 

cript type="text/ecmascript"> var iNhomDH = 2; var iCateCus=1; var MaDH = '0'; var bTT = false; $(function() { var editorFrame = $("#editorFrame"); var editor; var frameParent = editorFrame.parent()[0]; var currentPage = "design"; var approveData = null; var renderData = null; var saveData = null; $(".bntApprove").data("f",0); var currentProofIndex = 0; var countProof = 0; var proofImageUrls = []; var finishDesignButton = $("#editorPage #nextButton"); window.loadProduct = function(product, config) { finishDesignButton.prop("disabled", true); SongTaoEditor.IframeApi.loadEditor(editorFrame[0], product, config, function() { finishDesignButton.prop("disabled", true); }) .then(function(e) { finishDesignButton.prop("disabled", false); editor = e; }) .catch(function(error) { console.error(error); finishDesignButton.prop("disabled", true); }); }; productDefinition = {surfaces: [{printAreas: [{ designFile: 'BT12x225781d2',safetyLines:[{margin:4,color:'rgba(255,255,255,1)',altColor:'rgba(255,255,255,0)',stepPx:2,widthPx:0.5}]}],mockup: { down: { mockupFile: "BT12x221881m2",previewMockupFiles: ["BT12x221881pm2","BT12x221881m2"]}}}]}; var mtpc=243104; configuration = { widgets: {FinishButton: {mode: 'Disabled'}}, canvas: {color: 'white'}, userId: '8336b4ec-7d66-41ea-9ce0-e25adaab5490'}; loadProduct(productDefinition,configuration); finishDesignButton.click(function() { LoadMask.maskElement(frameParent); finishDesignButton.prop("disabled", true); editor.saveProduct() .then(function(result) { saveData = result; bTT = true; fnUpdateState(); }) .catch(function(error) { LoadMask.maskElement(frameParent, "Server error", true); saveData = error; }); LoadMask.maskElement(frameParent); editor.getProofImages({ maxHeight: Math.round(600 * window.devicePixelRatio), maxWidth: Math.round(600 * window.devicePixelRatio) }) .then(function(result) { approveData = result; proofImageUrls = []; for (i = 0; i < approveData.proofImageUrls.length; i++) { if (approveData.proofImageUrls[i].length > 1) { for (j = 0; j < approveData.proofImageUrls[i].length - 1; j++) proofImageUrls.push(approveData.proofImageUrls[i][j]); } else proofImageUrls.push(approveData.proofImageUrls[i][0]); } goToPage("approve"); LoadMask.unmaskElement(frameParent); finishDesignButton.prop("disabled", false); }) .catch(function(error) { console.error(error); LoadMask.maskElement(frameParent, "Server error", true); finishDesignButton.prop("disabled", true); approveData = error; }); }); $("#lnkEditAgain").click(function() { bTT = false; loadProduct(saveData.stateId, configuration); goToPage("design"); }); $(".bntApprove").click(function() { LoadMask.unmaskElement(document.querySelector("#approvePage .proofImgContainer")); LoadMask.maskElement(document.querySelector("#content")); editor.finishProductDesign().then(function(result) { saveData = result; renderData = result; goToPage("finish"); LoadMask.unmaskElement(document.querySelector("#content")); }) .catch(function(error) { console.error(status); LoadMask.maskElement(document.querySelector("#content"), "Server error", true); }); }); function setApprovePageData(index) { if (index == undefined) index = 0; if (index < proofImageUrls.length && index >= 0) { var ProofPage = $("#approvePage .proofImg");//.attr("src"); if ($(ProofPage).attr("src") != proofImageUrls[index]) { $(ProofPage).hide(); $(ProofPage).attr("src", proofImageUrls[index]); } currentProofIndex = index; $('#approvePage #pageNumber').text(currentProofIndex + 1 + " của " + proofImageUrls.length); $("#approvePage #leftBtn").prop('disabled', index == 0); $("#approvePage #rightBtn").prop('disabled', index == proofImageUrls.length - 1); LoadMask.maskMessage(document.querySelector("#content"),"Đang kết xuất dữ liệu. Vui lòng chờ trong giây lát"); $(ProofPage).on("load", function () { LoadMask.unmaskElement(document.querySelector("#content")); }); if($(ProofPage).complete) { LoadMask.unmaskElement(document.querySelector("#content")); } } }; var workflowPages = { "design": { elements: $("#editorPage, #swiper") }, "approve": { elements: $("#approvePage"), //setData: ProofPage.setData setData: setApprovePageData }, "finish": { elements: $("#finishOrderPage"), setData: setFinishPageData }, }; function setFinishPageData() { $.ajax({ type: 'POST', url: 'Ajax/AjaxT.aspx/FinishDesign', data: JSON.stringify({ mtpc: mtpc, si: renderData.stateId, f: $(".bntApprove").data("f") }), contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json', success: function(data) { var KQ = $.parseJSON(data.d); if (KQ.S == 0) { jAlert(KQ.Mes, "Thông báo"); return; } else { bTT = true; if (KQ.S == 2) { ___obj = $.parseJSON(KQ.obj); $("#finishOrderPage").html(KQ.Mes); $(".bntApprove").data("f","1"); } else { window.location = KQ.Mes } } } }); } $(function() { var proofImg = $("#approvePage .proofImg"); proofImg.on("load", function() { //$("#approvePage").unmask(); proofImg.show(null); var parentHeight = proofImg.parent().height(); var imgHeight = proofImg[0].height; }).on("error", function(e) { if (window.console) console.log(e); }); $("#approvePage #leftBtn, #approvePage .leftBtn").click(function() { setApprovePageData(currentProofIndex - 1); }); $("#approvePage #rightBtn").click(function() { setApprovePageData(currentProofIndex + 1); }); }); window.goToPage = function(to, callback) { setupPage(to, callback); } function goToPage(to, callback) { setupPage(to, callback); } function setupPage(page, callback) { var destPageData = workflowPages[page] if (typeof destPageData.setData === "function") destPageData.setData(); workflowPages[currentPage].elements.fadeOut(function() { destPageData.elements.show(destPageData.onPageReady); if (typeof callback === "function") callback(); currentPage = page; }); } function fnUpdateState() { $.ajax({ type: 'POST', url: 'Ajax/AjaxT.aspx/UpdateState', data: JSON.stringify({ mtpc: mtpc, si: saveData.stateId }), contentType: 'application/json; charset=utf-8', dataType: 'json', success: function(data) { var KQ = $.parseJSON(data.d); if (KQ.S == 0) { $("#frmAlert .modal-body").html(KQ.Mes); $("#frmAlert").modal(); return; } bTT = true; } }); } })

Minh hùng 0988888611      minhhung@intoroi.com.vn

Công ty In ấn bao bì Ánh Sao vàng

Địa Chỉ : 178/11 Đường Tô Hiệu ,Phường Hiệp Tân ,  Quận Tân Phú , Tại TPHCM

Top