Diện tích và Thể tích
Hình chữ nhật
Chiều dài (l)
cm
Test.jpg
Chiều rộng (w)
cm
Chiều cao (h)
cm
Thể tích cm3
  Diện tích bề mặt cm2
Hình Trụ
Bán kính (r)
cm
Chiều cao (h)
cm
Thể tích cm3
  Diện tích bề mặt cm2
Hình chóp đều
Nữa diện tích đáy (a)
cm
  Chiều cao (h)
cm
Cạnh giữa Chiều cao (l) cm
Diện tích mặt đáy cm2
Thể tích cm3
  Diện tích bề mặt cm2
Hình Nón
Bán kính (r)
cm
Chiều cao (h)
cm
Thể tích cm3
  Diện tích bề mặt cm2
Hình cầu
Bán kính (r)
cm
Thể tích cm3
  Diện tích bề mặt cm2