Kích thước Số màu Số mặt Số lượng Giá 
Loại giấy Độ dày  Cấn Màng Tổng tiền