Cách Tính Mét  Khối Gỗ Tròn Và Số KG
Số Lượng cây Cm( Nhập dữ liệu Cây)
Chiều Dài cây CM (Nhập dữ liệu CM )
Đường kính(tròn và vuông) CM (Nhập dữ liệu CM ) 
Tên Cây Gổ
Chọn dữ liệu gỗ 
Tỉ trọng KG/ 1 m3
CM Khối  (Tròn)   cm3
M Khối  (Tròn)   m3
Số lượng KG (Tròn) KG
Mét khối hình vuông và số kg
CM Khối (Vuông)  cm3
M Khối (Vuông)  m3
Số KG (Vuông) KG
Cách Tính Mét  Khối Chữ nhật Và Số KG
Số Lượng cây Cm( Nhập dữ liệu Cây)
Chiều Dài cây CM (Nhập dữ liệu CM )
Chiều Ngang cây CM (Nhập dữ liệu CM 
Độ Dầy cây CM (Nhập dữ liệu CM ) 
Tên Cây Gổ
Chọn dữ liệu gỗ 
Tỉ trọng KG/ 1 m3
CM Khối  (Chữ Nhật)   cm3
M Khối  (Chữ Nhật)   m3
Số lượng KG (Chữ Nhật) KG