Kích Thước
Loại giấy Bìa Loại giấy
Độ dày Bìa Độ dày Ruột
Số màu Bìa Số màu Ruột
Màng
Số Trang (Tính luôn bìa)
Gõ Số Lượng tính giá
Giá 1 Cuốn Tổng Đơn Hàng