Chiều dài Cm Chiều rộng Cm Số Lượng
Chọn màng Thành Phẩm Thành tiền