Kích Thước
Loại giấy Bìa Loại giấy
Độ dày Bìa Độ dày Ruột
Số màu Bìa Số màu Ruột
Màng
Số Trang (Tính luôn bìa)
Số Lượng
Giá 1 Cuốn Tổng Đơn Hàng