Kích Thước Bì Thư
Loại giấy Độ dày  số màu
Số lượng Giá  Tổng tiền